การป้องกันการดื้อสารเคมีกำจัดแมลงในแมลงพาหะนำโรคการใช้สารเคมีในการกำจัดปลวกหรือแมลงนั้นอาจทำให้ปลวกหรือแมลงเหล่านั้นมีการดื้อยาหรือดื้อสารเคมีที่เราใช้กำจัด การป้องกันการดื้อสารเคมีกำจัดแมลงในแมลงพาหะนำโรค มีดังนี้

  1. มีการเฝ้าระวังการดื้อยาของแมลงเพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลสำหรับการวางแผน เลือกสารเคมีให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
  2. หมุนเวียนใช้สารเคมีที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่างกันทุกๆปี
  3. ใช้สารเคมีผสมที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่างกัน
  4. ใช้วิธีควบคุมชนิดอื่น หรือวิธีควบคุมแบบผสมผสาน แทนวิธีการใช้สารเคมีแต่เพียงอย่างเดียว