การวางแผนและหาแนวทางการป้องกันปลวก


 

การวางแผนและการหาแนวทางการป้องกันปลวกทำได้โดยวิธีดังนี้

  1. การควบคุมปลวกเฉพาะจุด ในอาคารบ้านเรือนที่มีการสำรวจพบมีปลวกเข้าทำลายอย่างรุนแรง ต้องเร่งดำเนินการกำจัดที่จุดนั้นก่อน เพื่อลดความเสียหายในการเข้าทำลายให้ลดลงไป ใช้สารกำจัดปลวกที่มีประสิทธิภาพมาอัดและฉีดพ่นให้ทั่ว กำจัดเส้นทางการเดินของปลวกที่ขึ้นมาเพื่อเข้าสู่ตัวอาคาร อาจใช้ในกรณีที่เมื่อสำรวจแล้วไม่พบการเข้าทำลาย การวางเหยื่อหรืออาหารล่อปลวกภายในและนอกอาคาร
  2. การควบคุมโดยใช้เหยื่อ ซึ่งทำให้เกิดการตายต่อเนื่อง เป็นวิธีการใหม่ที่มีหลักการดังนี้ ใช้วัตถุอันตรายออกฤทธิ์ช้า มีความปลอดภัย ใช้วัตถุอันตรายที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ดึงปลวกเข้ามากิน และสามารถถ่ายทอดไปสู่สมาชิกอื่นในรังได้
  3. เหยื่อ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตแล้วส่งผลให้เกิดการตายอย่างต่อเนื่องภายในรังของปลวก ซึ่งเป็นกลุ่มสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโต ปัจจุบันมีเหยื่อที่ติดตั้งภายในตัวอาคารหรือฝังดินรอบนอกอาคาร