รู้จักยุง


 

ยุง เป็นแมลงที่ทุกคนรู้จักกันดี ในโลกมียุงกว่า4,000 ชนิด ซึ่งยุงบางชนิดเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนและสัตว์ ยุงมีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 1.ระยะไข่ 2.ระยะลูกน้ำ 3.ระยะตัวโม่ง 4.ระยะตัวเต็มวัย หรือยุง ยุงตัวเต็มวัยทั้งสองเพศกินน้ำหวานจากเกศรดอกไม้ แต่ส่วนใหญ่ยุงตัวเมียต้องการโปรตีนจากเลือดของมนุษย์และสัตว์


การวางไข่ของยุงแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1. วางไข่ใบเดี่ยวๆ บนผิวน้ำ เช่นยุงก้นปล่อง
  2. วางไข่เป็นแพ บนผิวน้ำ เช่นยุงรำคาญ
  3. วางไข่เดี่ยวๆ ตามของเหนือระดับน้ำ เช่นยุงลาย
  4. วางไข่ติดกับใบพืชน้ำเป็นกลุ่ม เช่น ยุงเสือหรือยุงฟิลาเรีย

โรคที่เกิดจากยุงได้แก่ ยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคมาลาเรียหรือไข่ป่าหรือไข่จับสั่น ยุงรำคาญเป็นพาหะนำโรคไข่สมองอักเสบและโรคฟิลาเรียชนิดที่มีพยาธิW.bancroftl ยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกและโรคฟิลาเรียชนิดที่มีพยาธิW.bancroftl ยุงเสือหรือยุงฟิลาเรียเป็นพาหะนำโรคเท้าช้างชนิดที่มีพยาธิ W.bancroftl และ Brugla malayi

ข้อแตกต่างระหว่างยุง 4 ชนิด
ทราบหรือไม่ยุงที่เรารู้จักหรือพบเจอกันเป็นยุงชนิดอะไร มีข้อแตกต่างกันอย่างไร เรามาทำความรู้จักยุงทั้ง4ชนิดไปพร้อมๆกันเถอะ ข้อแตกต่างระหว่างยุงที่มีความสำคัญที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่คนมีดังนี้