สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดแมลงของบริษัท
ชื่อของยา พรีแม็กซ์ เจลและ ฟิปฟอร์ซ เพาเดอร์ มีสารประกอบคือ Fipronil 0.5%w/w เป็นสารกำจัดแมลงและกำจัดไร ไม่ขับไล่แมลง ออกฤทธิ์ช้า ใช้สำหรับกำจัดแมลงที่มีความต้านทานสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟส คาร์บอเนต และไพรอยด์สังเคราะห์ ออกฤทธิ์โดยการกินและการสัมผัส สำหรับมนุษย์เป็นสารที่มีพิษค่อนข้างสูง ค่าความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก 97ม.ก./ก.ก. และค่าความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง มากกว่า2,000 ม.ก./ก.ก. อาการเกิดพิษที่พบ หายใจติดขัด เฉื่อยชา ง่วงซึม ถ้าได้รับสาร

ชื่อของยา เหยื่อ รีครูท ทูและเหยื่อรีครูท เอจี มีสารประกอบคือ Hexaflumuron0.5%w/w เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง สารกลุ่มนี้มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน ออกฤทธิ์ช้า ไม่ขับไล่ปลวก ปลวกสามารถนำพาสารเคมีกำจัดปลวกส่งต่อไปถึงปลวกตัวอื่นๆในรังได้ ซึ่งเป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง ใช้สำหรับกำจัดปลวกพันธุ์ Coterminous เป็นสารพิษต่ำต่อสัตว์เลือดอุ่น ไม่พบอาการเกิดพิษ

ชื่อของยา สะตัน มีสารประกอบคือ Brodifacoum0.005%w/w เป็นสารกำจัดหนูประเภทออกฤทธิ์ช้า โดยจะออกฤทธิ์ทำให้หนูตายโดยการการเลือดไม่แข็งตัว ทำให้ไหลออกทางหลอดเลือดฝอย และช่วงเปิดของร่างกาย ทำให้มีเลือดคลั่งในอวัยวะต่างๆ แต่เป็นสารที่กำจัดหนูที่กินเพียงครั้งเดียวก็ถึงตาย

ชื่อของยา เชนไดร้ท์ สเตดฟาส8เอสซี มีสารประกอบคือ alpha-Cypermethrin8% w/v SC เป็นสารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ออกฤทธิ์เร็ว สารกลุ่มนี้มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงและปลวกโดยเกิดพิษที่ระบบประสาทของแมลง

ชื่อของยา ไทม์ไลน์ 10% และไบแทกซ์ มีสารประกอบคือ Bifenthrin10% w/v EC เป็นสารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ออกฤทธิ์เร็ว สารกลุ่มนี้มีฤทธิ์ในการขับไล่ปลวกและกำจัดปลวกและแมลงโดยเกิดพิษที่ระบบประสาทของแมลง

เมื่อสงสัย: (w/w)หรือเปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก หมายถึง (น้ำหนักตัวถูกละลาย / น้ำหนักสารละลาย) x 100(ใช้กับสารเคมีที่เป็นของแข็ง)และ(w/v)หรือ เปอร์เซนต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตร หมายถึง (น้ำหนักตัวถูกละลาย (g) / ปริมาตรสารละลาย (cm3)) x 100 (ใช้กับสารเคมีที่เป็นของเหลว) เช่น ยาไทม์ไลน์ 10%มีสารประกอบBifenthrin10% w/v หมายความว่า มีปริมาณน้ำหนักของ Bifenthrinอยู่ร้อยละ 10% ของน้ำหนักสารละลายทั้งหมด