เข้าถึงราคาการให้บริการของบริษัท


การให้บริการของบริษัทจะแบ่งเป็น 2 ระบบได้แก่ระบบเคมีและระบบเซนตริคอนโดยมีรูปแบบของราคา ดังนี้

  • ราคาของระบบเคมีเริ่มต้นที่ 5,000 บาท ต่อ1ปี
  • ราคาของระบบเซนตริคอนเริ่มต้นที่ 17,000 บาทต่อ 1ปี


โดยจะแบ่งเป็น

  1. งานใหม่ที่คำนวนราคาจากเส้นรอบรูป ราคาเมตรละ500 บาท ต่อ1 ปี
  2. งานต่อสัญญาคำนวนราคาจากเส้นรอบรูป ราคาเมตรละ300 บาท ต่อ1 ปี