ข้อเปรียบเทียบระหว่างระบบเคมีและระบบเซนตริคอน


ระบบเคมี เป็นระบบที่มี 2 รูปแบบในการให้บริการ คือ ระบบที่ใช้สารเคมีอัดลงดินเพื่อทำให้ดินเป็นพิษ การฉีดพ่นพื้นผิวที่พบตัวปลวก
ส่วนระบบเซนตริคอนที่กำจัดโดยใช้เหยื่อ

ซึ่ง 2 ระบบมีความแตกต่างดังนี้