หลักการจัดการปลวก


 

คุณทราบหรือไม่ หลักการกำจัดและจัดการเกี่ยวกับปลวกที่ถูกต้องและเหมาะสมมีหลักการ 4 ประการดังนี้

  1. ต้องมีคุณสมบัติของผู้ดำเนินการดังนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอน มีความรับผิดชอบ มีประสบการณ์สูง มีความซื่อสัตย์และมีจิตสำนึกที่ดี
  2. มีพัฒนาการของการกำจัดปลวก ในการจัดการปลวกแบบบูรณาการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ต้องมีการพัฒนารูปแบบวิธีการ และผลิตภัณฑ์ ที่จะนำมาดำเนินการอยู่เสมอ
  3. มีขั้นตอนในการดำเนินการกำจัดปลวกมี 2ระยะคือ -การกำจัดปลวกก่อนปลูกสร้างอาคาร - การจัดการปลวกในระยะอาคารที่ปลูกสร้างแล้ว 
  4. มีรูปแบบการผสมน้ำยาตามสูตรที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน