9 วีธีการใช้ รีครูท ทู


  1. พื้นที่ที่สามารถติดตั้งสถานีเซนตริคอนได้ เช่น แปลงปลูกพืชและต้นไม้ ตามขอบมุมที่ปลวกทำทางเดินผ่าน
  2. ควรกำหนดจุดวางสถานีเซนตริคอนห่างจากรัศมีรอบบ้านหรือโครงสร้าง8-10ฟุต โดยระยะห่างระหว่างสถานีประมาณ3-4 เมตร
  3. บริเวณที่เป็นดินอ่อน(ทราย,ดินร่วน,ดินเหนียว)ใช้สว่านไฟฟ้าและบริเวณที่เป็นดินแข็งใช้สว่านกระแทก
  4. พื้นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงการวางเซนตริคอน ดินที่มีการใช้สารเคมีกำจัดปลวก พื้นที่ที่อาจถูกรบกวนได้ง่ายเช่นทางเดินเท้า
  5. หลีกเลี่ยงการวางสถานีเซนตริคอนในบริเวณพื้นที่ดินที่มีการกำจัดปลวก
  6. การวางไม้เหยื่อถ้าปลวกกินไม้เหยื่อจนหมด ปลวกอาจจะหาแหล่งอาหารใหม่ จึงต้องตรวจสถานีเซนตริคอนเป็นประจำ
  7. ลักษณะอาการที่สังเกตได้หลังจากที่ปลวกกินเหยื่อ รีครูท ทู ปลวกจะมีลำตัวสีขาวขุ่น และมีพฤติกรรมเชื่องช้าลง
  8. สาเหตุที่ทำให้ปลวกไม่เข้ากินเหยื่อปลวกอาจถูกรบกวนมากเกินไป และอาจมีแหล่งอาหารแหล่งใหม่ หรืออาจเกิดประชากรกลุ่มใหม่
  9. การกำจัดและป้องกันปลวกควรขอคำแนะนำและแนวทางจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลวกจาก Dow AgroSciences