รู้จริงเรื่องชนิดของปลวกที่ทำลายไม้ใช้สอย


รู้หรือไม่ ปลวกที่ทำลายไม้ ทำลายอาคารบ้านเรือนและไม้ใช้สอยมีอยู่หลายชนิด จำแนกได้ดังนี้

  1. ปลวกไม้แห้ง ที่สำคัญคือ Cryptotermes thailandis ส่วนใหญ่พบทำลายความเสียหายรุนแรงต่อบ้านเรือนอาคารที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่เกาะ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศ
  2. ปลวกใต้ดินที่สำคัญคือ Coptotermes gestroi และ Coptotermes havilandi ปลวกใต้ดินชนิดCoptotermes gestroi เป็นปลวกที่มีความสำคัญของประเทศร้อยล่ะ90 ของอาคารที่ถูกทำลาย
  3. ปลวกสร้างรังขนาดเล็ก ที่สำคัญคือMicrocerotermes crassus และNasutitermes sp. พบเข้าทำลายความเสียหายต่อไม้ที่ใช้ประโยชน์ในอาคารบ้านเรือนตามเขตชนบท
  4. ปลวกสร้างรังขนาดกลางถึงใหญ่ ที่สำคัญคือGlobitermessulphureus,Macrotermesgilvusและ Odontotermes longignathus มักพบเข้าทำความเสียหายต่อไม้ที่ใช้ประโยชน์ภายนอก และไม้ในอาคารบ้านเรือนที่อยู่ในเขตชนบท